NORMES DE SEGURETAT I CONDICIONANTS DE L’ESDEVENIMENT

 

Acceptació de condicions de participació:

L’assistent a l’esdeveniment, major d’edat i amb plena capacitat d’obrar, participa voluntàriament a les activitats organitzades per Les Comes 4×4 Festival (i/o en endavant FES4X4) i específicament subscriu:

 • Que en aquest acte se’m lliura: Pla d’emergència i Mapa de Pistes 4×4.
 • Que lOrganitzador de les Comes 4×4 Festival (PROMOTOR LES COMES SPECIAL EVENTS, S.L. B66437088), es compromet al compliment de les seves responsabilitats en els termes i condicions exposats al Reglament.
 • Que declaro conèixer el contingut d’aquest Reglament, el qual accepto en la seva totalitat i que està disponible a la pàgina web de l’esdeveniment.
 • Que declaro complir els requisits mínims (tècnics, físics i materials) per a la pràctica de lactivitat i aquests sajusten a la realitat. Aquests requisits, consisteixen a tall d’exemple a; Estar en possessió del permís de conduir, classe B, podent mostrar el meu permís de conduir quan se’m sol·liciti. Disposar de la documentació original del vehicle, legalment actualitzats i vigents del permís de circulació, la ITV i lassegurança de responsabilitat civil obligatòria. Tenir bona salut i una vista prou bona per passar la revisió mèdica per al permís de conduir. No tenir cap malaltia i/o incapacitat que m’impedeixi conduir o realitzar alguna activitat programada a l’esdeveniment.
 • Que declaro conèixer que les activitats de les Comes 4×4 Festival suposen un perill, risc de lesions i/o mort a causa de l’activitat de lleure i/o esportiva i les altres activitats realitzades a l’esdeveniment. Alguns d’aquests riscos de lesions poden ser a títol d’exemple: esquinços, tensions, fractures, lesions per fred o calor, síndrome de sobreesforç, mossegades i picades d’insectes o animals, contacte amb plantes verinoses o que poden produir al·lèrgies, pèrdua de consciència, ofegament, malalties cardíaques, lesions que impliquen vehicles i motocicletes, paràlisis permanents o temporals, atacs de tota mena (asma, epilèptics, ansietat, etc.), al·lèrgies, mals d’esquena, etc.
 • Que accepto els riscos inherents a la participació de la dita activitat.
 • Que em comprometo a seguir les indicacions del Codi de Circulació i la senyalització i les instruccions de l’Organització i els seus empleats (instructors). Que degut a la naturalesa de les diferents activitats, aquestes necessiten certa habilitat i molta precaució. Per això declaro conèixer que he de prendre les mesures possibles per no crear situacions de perill, tant per a la meva persona, com per als passatgers o altres vehicles.
 • Que declaro conèixer que lús del cinturó de seguretat és obligatori per a tots els ocupants del vehicle. Tant a carreteres com a pistes.
 • Que declaro conèixer que durant la realització d’activitats de Les Comes 4×4 Festival, sobretot durant les activitats de conducció, no es pot estar mai sota els efectes de l’alcohol o de qualsevol droga, cosa que suposaria un minvament en la seva capacitat física/motriu per qualsevol activitat.
 • Que declaro conèixer la meva obligació respecte als menors identificats a la pàgina anterior, i els faig participar voluntària i lliurement a l’espectacle de les Comes 4×4 Festival ia les activitats recreatives complementàries, assumint la meva obligació de vetllar i impedir que els menors al meu càrrec no participin en activitats perilloses o que aquests prenguin les mesures necessàries per minimitzar el risc en cas de participar-hi.
 • Que eximeixo l’Organització de Les Comes 4×4 Festival, els accionistes i/o qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l’organització de les Comes 4×4 Festival, de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat per motiu de fets derivats d’accions individuals preses al marge de les indicacions de l’Organització i dels empleats.
 • Que eximeixo els anteriorment assenyalats de qualsevol perjudici que, per motius de salut, poguessin derivar-se de la meva participació o la dels meus acompanyants en aquesta activitat, assumint personalment el risc inherent per a la salut que suposa l’esforç físic requerit per a la participació en aquesta activitat.
 • Que eximeixo els anteriorment assenyalats de qualsevol responsabilitat que de la participació en lactivitat pogués derivar-se tal com pèrdua o deteriorament dobjectes personals, per robatori, extraviaments o altres circumstàncies.
 • Que he estat informat que l’empresa organitzadora de les Comes 4×4 Festival disposa d’una pòlissa d’assegurances d’accidents personals per als practicants i una pòlissa d’assegurances de RC amb les condicions i les quanties de les mateixes.
 • Que declaro conèixer que durant Les Comes 4×4 Festival podem ser filmats i fotografiats per a ús de l’Organització. Que el contingut que es derivi d’aquests enregistraments i/o fotografies seran usats com a material promocional i divulgat en mitjans audiovisuals interns i/o externs. Que accepto donar el meu consentiment perquè es pugui utilitzar la meva imatge i la dels meus acompanyants per a la promoció i difusió de la imatge de l’esdeveniment en tots els seus formats (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, xarxes socials, etc.) i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar. Que declaro conèixer el meu dret a evitar aquest ús i per exercitar-lo ho hauré de posar en coneixement per escrit a l’Organització de les Comes 4×4 Festival.
 • Que he estat informat que l’empresa organitzadora de les Comes 4×4 Festival garanteix el compliment del Reglament General de Protecció de Dades de la U.E. 2016/679 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal informant que les dades personals que vostè ha facilitat han estat aportades lliurement i que ha estat informat de manera inequívoca sobre la finalitat de la recollida. Els destinataris de les vostres dades seran els diferents departaments de Promotor Les Comes Special Events, S.L. així com el tercer; Michelin Espanya Portugal, S.A. (d’ara endavant, MEPSA), els quals garanteixen que es respectara en tot moment la privadesa d’aquestes dades i es comprometen a custodiar-les per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. Vostè podrà en tot moment exercir els drets que us emparen les normatives de protecció de dades, d’accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació, oposició, limitació i dret de l’oblit sobre les vostres dades personals per escrit a Promotor Les Comes Special Events, S.L. Pol. Ind. El Cortès 12 08262 Callús amb còpia de la seva identificació.
 • Que declaro no presentar símptomes de tenir Covid19 a l’hora d’assistir a la Land Rover Party, ni jo ni els meus acompanyants identificats a les pagines anteriors. En cas d’haver passat la malaltia, declaro que hem superat el període de quarantena adequat. Declaro que no hem estat en contacte amb persones infectades ni tampoc hem viatjat a zones de risc, declarades oficialment com a tal per les Autoritats, en els 14 dies anteriors a la data del present document.

Aquests condicionants hauran de ser acceptats a l’hora d’accedir a l’esdeveniment, acceptant les condicions del contracte.